Privacyverklaring

ConsulteQ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens. Wij raden u aan deze verklaring door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen

Wie is ConsulteQ?

ConsulteQ is een handelsnaam van L2Vision. ConsulteQ is kantoorhoudend te Zwolle,  Hanzelaan 351 8017 JM en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52431991.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ConsulteQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Facturatiegegevens (bankgegevens)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ConsulteQ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ConsulteQ neemt besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ConsulteQ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ConsulteQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

DoeleindeFinanciële administratie
GegevensBedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC). Openstaande saldo
GrondslagWettelijke verplichting
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeFacturatie
GegevensNAW-gegevens, Leveringsadres, Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer. KvK nummer, Betalingsgegevens, Accountnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeCRM
GegevensNaam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangEnige manier om doeleinde te bereiken
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeSollicitatie
GegevensNaam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, CV
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangEnige manier om doeleinde te bereiken
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe wij uw gegevens verkrijgen

ConsulteQ heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

ConsulteQ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ConsulteQ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ConsulteQ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ConsulteQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. ConsulteQ zal het verzoek zo snel mogelijk inwilligen, in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ConsulteQ een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@consulteq.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ConsulteQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ConsulteQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice. ConsulteQ heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Bevoegde toezichthouder

Toezicht op verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Tot slot

Het privacy beleid is vastgesteld door de directie van ConsulteQ.

ConsulteQ houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Disclaimer

Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leiden en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.